แนะนำผลิตภัณฑ์

ชุดสายไฟ รูปแบบ บอร์ดอิน โมลดิ่ง

BOARD IN MOLD TYPE HARNESS

ชุดสายไฟ รูปแบบ บอร์ดอิน โมลดิ่ง

ไม่ใช้วิธีการรีด TERMINAL เดิม ผลิตด้วยใช้วิธีการยิง HOUSING ที่ WIRE ทันที

ข้อสังเกต